Specjalista ds. ochrony środowiska

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Oferowany przez nas kurs pozwoli Panu/i na zorientowanie się w najnowszych przepisach związanych z ochroną „Matki Ziemi”. Podczas szkolenia podejmiemy wszelkich starań aby cała wiedza była przekazana w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chodzi o to aby każdy absolwent naszego kursu mógł swoją wiedzę spożytkować i obrócić teorię w praktykę by walczyć o zdrowsze powietrze, grunty, wody itp.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wprowadzenie do Prawa wspólnotowego:
  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.),
  • Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 26 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013  poz.1232  z późniejszymi zmianami),
   • analiza zawartości i powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska,
   • obligacje organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ:
   • omówienie przepisów,
   • sposoby realizacji przepisów wykonawczych w praktyce (uzyskiwanie pozwoleń, zgłaszanie, opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenie opłat),
   • omówienie nowelizacji pozwoleń zintegrowanych,
  • zasady sporządzania wniosku, o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.
 • Zobowiązania kontroling-owe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
   • podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków i sprawozdawczości,
   • charakterystyka tworzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
   • reguły monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające,
   • zobowiązania ewidencyjne i ich podstawy prawne,
  • rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
 • Wykonanie inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska:
   • szkody w środowisku i ich naprawa,
   • działania z substancjami chemicznymi (REACH),
   • baterie i akumulatory – zasady pobierania i zwrotu ,dokumentowania przyjęcia akumulatorów, wymagana sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
  • obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
 • Gospodarka odpadami – Ustawa o odpadach z  2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:
  • omówienie  definicji i pojęć takich jak (klasyfikacja odpadów, odpad niebezpieczny, utrata statutu odpadów, produkty uboczny, zasada bliskości, opłata produktowa),
  • reguły postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne – przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami,
  • omówienie racjonalności prowadzenia niezbędnych  uzgodnień administracyjnych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka Województwa.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ